Search

27562
27563
27565
Students dedicate their thesis to help the community
Students can use their thesis to help a community partner understand/solve a particular area of concern. Such projects follow the academic schedule. The projects range from early childhood development to documenting successful food gardeners.
IS Honours students engage in community service
This allows them to gain real-world experience and let the community benefit from their IS skills. The Co-op connects these students with appropriate community partners where they may design a website or teach computer skills.
Student volunteers participate in the Rapid Research component
This component addresses light research needs of community partners. They often source ‘good practice’ to address specific challenges, e.g. Insulating a container used as soup kitchen or involving fathers in childcare workshops.

Home

Home

WELCOME TO THE KNOWLEDGE CO-OP WEBSITE

For many years, staff and students at the University of Cape Town (UCT) have worked in partnership with communities to address development challenges.

The UCT Knowledge Co-op builds on this tradition of social responsiveness – and aims to make it easier for community partners to access UCT’s skills, resources and professional expertise. The Knowledge Co-op helps initiate joint projects that benefit both the community and the university. It links community groups with appropriately qualified staff and students at UCT, and it supports both partners throughout the project – from initial planning to final product.

Current projects include:

  • A student investigating perceptions of land-owners regarding the value of clearing alien vegetation;
  • Students setting up Website and blogs for community groups;
  • A student and academic developing a tool to screen & train foster mothers for cluster foster care; and
  • A student helping to evaluate an NGO programme that rehabilitates young ex-prisoners.

 

WAMKELEKILE KWIKHASI LE KNOWLEDGE CO-OP

Kuyiminyaka inkcuba buchopo nabafundi beYunivesithi yaseKapa (UCT) besebenzisana nabahlali ngemingeni echaphazela uphuhliso.

i-Knowledge Co-op yakhela phezu kwalontsebenziswano – kwaye injongo ikukwenza kubelula kubahlali ukufikelela kwizakhono, kuvimba nakubungcaphephe baleYunivesithi.  i-Knowledge Co-op ithi incede ekuqaleni indibaniselwano yeeProjekthi ezithi zibeluncedo kubahlali nakwiYunivesithi.  Amaqela asekuhlaleni aye angqanyaniswe nenkcuba buchopho kwanabafundi abafanele ezo Projekthi eUCT, kwaye baxhase bonke abathath’ inxaxheba - ukususela ekusekweni kweProjekthi de kubekho isiphumo.

Okwangoku nazi iiProjekthi eziquka abafun:

     ·         khetha iindlela zokunceda, enokuthi idibanise abafundi abasuka kwiintlanga namasiko ahlukileyo esikolweni;

     ·         yakha iiWebsite zamaqela asekuhlaleni okanye uqeqeshe abasebenzi kwizakhono zobugcisa nobuchwephetsha;

     ·         velisa umzekelo woshishino kwabo bafuna uqeqesho kwezozakhono

     ·         fumanisa ukuba yintoni onokuyenza efunwa ngabatsha enokuthi ibeluncedo ekufumaneni ingqesho.